უმუშევრობა

Loading...

Tuesday, June 8, 2010

უმუშევრობა საქართველოში

  უმუშევრობა გლობალური ხასიათის პრობლემაა.ძალიან აქტუალური თემაა იგი საქართველოშიც,მაგრამ მისი ბოლოდროინდელი მაჩვენებლის ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს.მიუხედავად ამისა შეიძლება თამამად ითქვას,რომ შარშანდელთან შედარებით,უმუშევართა მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა,რასაც ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებმაც შეუწყო ხელი.                                                                                                    ოფიციალური მონაცემებით 2008 წელს საქართველოში 240-260 ათასი უმუშევარი დაფიქსირდა.მომდევნო 2009 წელს 30-35 ათასით მოიმატა.ოფიციალური მონაცემებით 2009 წლის ბოლოს უმუშევართა რაოდენობა სულ 16,4%-ს აღწევს.
   პროფკავშირების ვარაუდით,რეალობა გაცილებით მძიმეა.დალუქვებთან დაკავშირებით წარმოქმნილი პრობლემები,ზოგადად კრიზისი და დასაბუთებული თუ დაუსაბუთებელი არგუმენტებით კომპანიებიდან თანამშრომლების დათხოვნა ქვეყნად უმუშევრობის მაჩვენებელს კიდევ უფრო გაზრდის.ამასთანავე,ჯერჯერობით ვითარების გაუმჯობესება არ შეიმჩნევა.
   უმუშევრობის ტალღამ გადაუარა სამშენებლო სექტორსაც.წარმატებულ პროექტებსაც კი დასაქმებაზე გავლემა არ მოუხდენია.ამ მხრივ კარგი მდგომარეობა არც ტრანსპორტის სფეროშია.არასაიმედოდ გამოიყურება მიგრაციის პროცესის მაჩვენებელიც,რაც ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარეობს.
   უმუშევართა ზრდა დაფიქსირდა დიდ ბრიტანეთში,სერიოზული პრობლემებია საბერძნეთში,ესპანეთში,პორტუგალიაში.                 ბაზრობების,რესტორნების,აფთიაქების,ავტოგასამართი სადგურების და ბანკების გარდა,დღეს თითქმის არაფერი მუშაობს.პრობლემები შეეხო ყველა დარგს,სასოფლო თვითდასაქმების გარდა.
   რაც შეეხება საკითხს,რამდენად შეძლებენახალი უმუშევრები საკუთარი უფლებების დაცვას და რა გამოსავალი აქვთ ადამიანებს,ექსპერტის დასკვნაც ამ შემთხვევაში არის უიმედო.

რუკა


View Larger Map

Saturday, June 5, 2010

slideshow

სტატისტიკური მონაცემები დასაქმებულთა შესახებ

უმუშევრობა-ყველაზე მწვავე პრობლემა

აგვისტოს მოვლენებისა და მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, ეკონომიკის რიგ დარგებში შეიქმნა მძიმე პირობები და მასობრივად ათავისუფლებენ მიშაკებს. ქვეყანაში მძიმე სოციალური მდგომარეობაა და არ მოქმედებს უმუშებრობის დაცვის არცერთი მექანიზმი. ჯანდაცვის სამინისტროს არ აქვს შესაბამისი დასაქმების სტრუქტურა, რომელიც უშუალოდ დაკავდებოდა ამ პრობლემით. არ არსებობს შრომის ადმინისტრაცია, შრომის ბირჟა, ასევე, შრომის ინსპექცია, ისეთი სტრუქტურა, რომელიც გაარკვევდა დამსაქმებელსა და დასაქმებელს შორის არსებულ პრობლემას. უნდა არსებობდეს სრულყოფილი შრომის კოდექსი, რომელიც დაარეგულირებს ორმხრივ ურთიერთობას დამქირავებელსა და დასაქმებულს შორის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, იქმნება არათანაბარი, უსამართლო სამუშაო პირობები.
დასაქმება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი საზოგადოებრივი ცხოვრების დონის გასაუმჯობესებლად.

Tuesday, May 25, 2010

Hell of Georgia

უმუშევრობის პრობლემები საქართველოში და მისი დაძლევის გზები


    თანამედროვე მაკროეკონომიკურ პრობლემებს შორის უმუშევრობა კვლავ რჩება ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად. შრომისუნარიანი მოსახლეობის დასაქმების დონის შემცირების მრავალი მიზეზი არსებობს, რომელთა შორის აღსანიშნავია შემდეგი: 
     1. ყოფილ საბჭოთა საწარმოებში დასაქმებული იყო ჭარბი პერსონალი (2–3–ჯერ მეტი, ვიდრე დასავლეთის ქვეყნების ანალოგიური პროფილის საწარმოებში), რასაც საბჭოთა იდეოლოგია განაპირობებდა. მიუხედავად ამისა, ადგილი ჰქონდა მასობრივ ფარულ უმუშევრობას. საწარმოთა განსახელმწიფოებრიობის შემდეგ დღის წესრიგში დადგა დასაქმების ოპტიმიზაციის საკითხი და შესაბამისად, დასაქმებულთა დიდი ნაწილი უმუშევარი აღმოჩნდა;
     2. საწარმოთა საქმიანობის საბაზრო კრიტერიუმებით შეფასებამ გამოავლინა მათი ერთი ნაწილის არამდგრადობა, რადგან მათ ვერ გაუძლეს საბაზრო მოთხოვნებს და გემოეთიშნენ ტრადიციულ საქმიანობას. 
     3. სტრუქტურული ძვრები ეკონომიკაში, რაც გამოიხატა ახალი ტექნოლოგიის და მოწყობილობების დანერგვით და ჭარბი სამუშაო ძალის შემცირება გამოიწვია;
     4. მოსახლეობის დემოგრაფიულ სტრუქტურაში მიმდინარე ცვლილებები, კერძოდ შრომისუნარიანი მოსახლეობის რიცხოვნობის ზრდა ზრდის სამუშაო ადგილებზე მოთხოვნას; 
          5. ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში საგადამხდელო ბალანსის მაღალი უარყოფითი სალდო, რაც ნიშნავს მოხმარების სტრუქტურაში იმპორტირებული საქონლის და მომსახურების მაღალ ხვედრით წილს. უმუშევრობა საზოგადოებისათვის ქმნის როგორც ეკონომიკურ, ასევე სოციალურ პრობლემებს. უმუშევრობის ეკონომიკური მხარე ნიშნავს, რომ იგი ზარალს აყენებს ეკონომიკურ განვითარებას. უმუშევრობის პირობებში თავს იჩენს ეკონომიკური არასტაბილურობის ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ერთობლივი მოთხოვნის, დანაზოგების და ინვესტიციური მოთხოვნის შემცირება, ერთობლივი მიწოდების კლება, წარმოების დაცემა და სხვა. ამრიგად, უმუშევრობის პირობებში შეუძლებელი ხდება ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის სრულად გამოყენება და ეროვნული სიმდიდრის შესაძლო დონემდე ზრდა. ოუკენის კანონის თანახმად, უმუშევრობის ბუნებრივი დონის ზემოთ მისი ყოველი 1%-ანი ზრდა მშპ-ის 2,5%-ით შემცირებას იწვევს.